over ons

Reeds meer dan 50 jaar zorgt Architektenburo Vandommele er voor dat de bouwheer een gebouw kan realiseren dat volledig past binnen het vooropgestelde financiële kader. Een gebouw dat degelijk en duurzaam is, zowel naar gebruik als naar onderhoud toe. Het geheel moet natuurlijk ook mooi ogen, maar dat mag het degelijke en duurzame karakter van het gebouw niet benadelen. Vormexperimenten ten koste van goed gebruik en onderhoud zijn uit den boze. Vaak wordt er ook geprobeerd om een zekere mate van flexibiliteit naar het gebruik van het gebouw in de verre of nabije toekomst in te bouwen.

Bij renovatieprojecten wordt een grondige doorlichting van het gebouw gemaakt, zodat er een totaal masterplan kan worden opgesteld. Daardoor kan het gebouw op de meest economisch mogelijke manier, en eventueel in verschillende fasen, worden aangepakt en getransformeerd.


 Werkwijze:

Op basis van de eerste krijtlijnen wordt een voorontwerp uitgewerkt, samen met een eerste kostenraming. Deze kostenraming is gebaseerd op een effectieve meetstaat en op recente gemiddelde eenheidsprijzen (niet op globale kostprijzen per m² of m³). Dat alles wordt verder verfijnd, aangepast en uitgewerkt op basis van gesprekken tussen de ontwerper en de bouwheer. Daarin wordt ook telkens rekening gehouden met de geldende EPB-normen. Dit is een dynamisch proces dat uiteindelijk leidt tot een definitief ontwerp. Op dat ogenblik wordt het dossier voor de aanvraag van de stedenbouwkundige vergunning uitgewerkt.

Vervolgens worden, aan de hand van de definitieve plannen, uitgebreide en gedetailleerde lastenboeken en meetstaten gemaakt, waarna offertes kunnen opgevraagd worden bij verschillende aannemers. De resultaten van deze aanbesteding wordt afgetoetst aan het vooropgestelde financiële plan. Op dat ogenblik gebeuren er, indien nodig, nog bijsturingen.

Na de uiteindelijke start van de bouwwerken wordt de evolutie van de werf frequent opgevolgd door het uitvoeren van werfbezoeken, het houden van werfvergaderingen met alle betrokken partijen (architect, bouwheer, aannemers, veiligheidscoördinator,…). Op die manier is het mogelijk alle vooruitgang en actie op de werf zo accuraat mogelijk op te volgen (en indien nodig bij te sturen).

Naarmate de werken vorderen, wordt ook alle facturatie van de verschillende aannemers nagekeken. Na het voltooien van het gebouw wordt een voorlopige oplevering van de verschillende werken gehouden. Later volgt ook nog verdere assistentie bij het opmaken van de BTW-aangifte, etc.

 

Ondernemingsnummer: BE0523803661

Ingeschreven op tabel van Orde van Architecten West Vlaanderen (meer info:  https://www.architect.be/nl/   en https://www.architect.be/nl/juridisch/wetteksten-aanbevelingen/reglement-van-16-december-1983-van-beroepsplichten-door-de-nationale-raad-van-de-orde-der-architecten-vastgesteld/   )